Salsgbetingelser

Følgende betingelser gjelder ved forbrukerkjøp. 


1. Partene

  Selger

  Firmanavn: Happy Kid AS
  Adresse: Munins vei 1, 1348 Rykkinn 
  E-post: post@happykid.no
  Telefon: 67 54 26 00
  Foretaksregisteret: NO 917 649 057 MVA.

  Kjøper
  Den som foretar bestillingen.


2. Generelt

Disse salgsbetingelsene, datert 12 mars 2018, gjelder for alt kjøp og salg av varer og tjenester fra selger, gjort over internett i nettbutikk, i selgers lokaler, eller på andre måter, og erstatter alle tidligere slike betingelser.

Forbrukerkjøp (over internett) reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen, samt gir forbrukerene noen utvidete rettigheter utover loven.

Bestillinger som gjøres i annen persons navn uten dennes godkjennelse, eller som på annen måte påfører selger økonomisk eller annen skade, vil bli politianmeldt. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år.


3. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. Med «forbruker» menes her salg av vare til en fysisk forbruker/privatperson som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. I de tilfeller hvor et firmanavn og/eller organisasjonsnummer er påført bestillingen som kjøper eller mottaker, vil det alltid ansees å være et næringskjøp. Det gjelder egne betingelser ved næringskjøp.


4. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift om ikke kjøper velger å vise priser uten mva. Opplysninger om de totale kostnadene kjøper skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.


5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøpers bestilling er sendt til selgeren fra kjøperen. Partene er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selger, i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


6. Ordrebekreftelse

Kjøper mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøper kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må kjøper ta kontakt med selger så snart som mulig.


7. Betaling

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til kjøper.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Dersom kjøper velger forskuddsbetaling må hele ordrebeløpet innbetales til selgers konto, senest innen 14 dager fra ordredato, før varene sendes ut. Selger plikter å sende varen ut så raskt det lar seg gjøre etter innbetalingen er registrert. Dersom innbetaling ikke er mottatt innen 14 dager fra ordredato ansees det som at kjøper har brutt sine forpliktelser i avtalen, og selger kan kansellere ordren.

Dersom kjøper velger faktura eller delbetaling, overdras fordringen til Lindorff Payment Services AS (org.nr 916 068 301). Egne betingelser gjelder, og er tilgjengelig i betalingsvinduet.


8. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen, eller kunne ha overtatt tingen.

Levering av varen fra selger til kjøper skjer på den måte og på det sted som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken, og valgt av kjøper. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selger levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.

Varene kan komme fra selgers eget lager eller direkte fra selgers leverandør/grossist, og vil skje på mest hensiktsmessig måte. Leveranse på én enkelt ordre kan derfor ankomme i flere omganger og på flere måter.

Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder.


9. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når tingen er levert til kjøper i henhold til avtalen.

Ved bruk av brevpakker og eventuelt andre fraktmetoder som ikke krever utleveringssignatur, ansees kjøper å ha den fysiske besittelsen i det varen er levert i postkasse, på gårdsplass, veikant eller andre steder i henhold til fraktmetoden og transportdokumentasjonen. Kjøper må selv vurdere om det er behov/ønske for utleveringskontroll og velge et egnet fraktalternativ deretter.


10. Valg av fraktmetode

Kjøper må vurdere de alternative fraktmetodene som tilbys, og velge den som passer kjøper best.

Byggevarer kan aldri sendes med postpakke eller budbil, men krever eget, egnet valg i nettbutikken. Dette gjelder også selv om nettbutikkløsningen tillater at f.eks. Postens servicepakke kan velges. Det vil i så fall bero på en feil i systemet.


11. Uavhentede varer

Dersom kjøper ikke henter den bestilte varen, ikke er tilgjengelig for mottak etter avtale, eller varene sendes i retur av speditør/posten, kan selger belaste kjøper med reelle, dokumenterte omkostninger for opprinnelig frakt, returfrakt, eventuell ny frakt for nyutsendelse samt inntil kr 500,- for administrasjon og håndtering.


12. Undersøkelse av varen

Når kjøper mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen, har mangler eller skader, må kjøper melde fra til selger snarest, og senest innen 10 dager av mottatt vare. Anmerkninger mottatt etter dette vil ikke bli tatt til følge. Denne begrensningen går ikke ut over reklamasjonsperioden ellers.


13. Angrerett

Angrerettloven gir kjøper adgang til å angre kjøpet innen en frist på 14 dager. Vi har utvidet denne fristen til 45 dager på alle varer unntatt byggevarer og sesongvarer som juletre osv. For øvrig gjelder angrerettlovens bestemmelser.

Kjøper kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten senest den dagen fristen går ut. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (elektronisk angrerettskjemaelektronisk angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er levert i henhold til avtalen.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt i henhold til avtalen.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt i henhold til avtalen.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, begynner angrefristen å løpe den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper kan være berettiget til å få en ferdigfrankert returseddel av selger dersom kjøper ønsker dette, ved henvendelse om bruk av angrerett. Se punkt 17 «Retur».

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selger i samme stand og mengde som den var i da kjøper mottok den. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Retten til å undersøke varen kan sammenlignes med den undersøkelsen man kan foreta hvis man er i en butikk for å kjøpe en vare.

Kjøper bør sende varen tilbake til selger i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøper kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Dyner og puter anses som kroppsnære produkter som ikke kan returneres.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen, inkludert rimeligste mulige porto, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravgsebyr osv. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen.


14. Kjøpers rettigheter ved forsinkelse

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selger.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse:

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning:

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.


15. Kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist ved mangel på varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering:

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag:

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving: Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


16. Avbestilling

Så fremt ordren ikke er pakket og eller/sendt, kan du gå inn på "din side" å kansellere ordren. Dette gjelder kun for de som har opprettet konto i butikken. For kunder som har brukt "hurtigkasse" bes ta kontakt via vårt kontaktskjema, sende e-post eller kontakte oss på telefon.


17. Retur

All retur skal avtales på forhånd, og sendt på rett måte til rett mottaker, også ved bruk av angreretten. Kjøper kan i noen tilfeller få en ferdigfrankert returseddel av selger ved henvendelse om retur. Dersom kjøper ønsker å sende varen på annen måte, eller ikke er berettiget til fri retur, må kjøper også betale returfrakt. Normalt vil returkostnader ligge på omtrent 1,5-2 ganger fraktprisen til kunde, minimum ca. 250 kroner. Dersom returkostnaden er større, vil kjøper bli orientert om dette på forhånd.

Forskjellige varer kan ha forskjellige returadresser. Kontakt oss derfor alltid på forhånd får å avtale retur og motta rett returinformasjon.

Vi tilbyr fri retur i følgende situasjoner:

 • Varene er av en slik natur at de kan sendes med posten.
 • og
 • Du benytter deg av angreretten.
 • eller
 • Du er forbruker og opplever feil eller mangel som dekkes av garanti eller reklamasjon.

Dersom kjøper selv står for returen, må varene sendes som angitt på returbekreftelsen.

Returforsendelser som ikke er tilstrekkelig merket eller godkjent kan bli avvist. Returforsendelser som sendes som postoppkrav eller hentepakke på posten/post-i-butikk vil bli avvist. Returer soms endes til feil addresse vil bli avvist.

Husk at du er ansvarlig for retursendingen. Pakk varene godt inn og ta vare på sporingsnummeret.


18. Garanti

Garanti som gis av selger eller produsenten, gir kjøper rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 14, «Kjøpers rettigheter ved forsinkelse» og punkt 15, «Kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist ved mangel på varen».


19. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger i henhold forbrukerkjøpsloven kapittel 9 holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, eller kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøper.

Selger kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse:
Dersom kjøper ikke betaler, kan selger fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selger sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:
Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selger heve avtalen. Selger kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selger kan også heve kjøpet dersom kjøper ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selger har fastsatt. Selger kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøper har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning:
Selger kan kreve erstatning fra kjøper for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøpers side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøper vil da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav, og andre relevante lover og forskrifter.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr høyst kr 500, samt frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgers faktiske utlegg for å levere varen til kjøper. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.


20. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selger kan kun innhente kjøpers personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Ved valg av tilsendt faktura vil dette være nødvendig for å utføre en kredittsjekk.

Kjøper kan kontakte selger, pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgers bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selger sletter eller endrer personopplysningene.


21. Cookies

Vår Internettbutikk inneholder såkalte cookies. I følge lov om elektronisk kommunikasjon, som trådde i kraft den 25. juli 2003, skal alle som besøker et websted med cookies få informasjon om det.

Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle, og enkelte funksjoner vil ikke fungere. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv, ta vare på innstillingene dine og så videre. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer ingen informasjon om deg hos oss gjennom cookies.

Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan du kontakte vårt kundesenter, og levere din bestilling via brev eller e-post. Telefonbestillinger mottas, men må bekreftes skriftlig av kjøper før den effektueres av oss.


22. Forbehold

Selger tilstreber å gi korrekt informasjon om alle produkter. Selger tar likevel forbehold om at skrive- og trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at selger ikke kan levere ihht de gitt opplysninger eller priser.


23. Force majeur

Dersom selger blir forhindret fra å oppfylle avtalen, eller en slik oppfyllelse blir urimelig tyngende som følge av omstendigheter som partene ikke kan råde over så som for eksempel brann, krig, flom, naturkatastrofer, streik, lockout, valuta- og salgsrestriksjoner, opprør, knapphet på varer eller transporttjenester, konkurser hos underleverandører og produsent mm, er selger fritatt fra å oppfylle avtalen.


24. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Partene kan også fremme saken for forliksrådet eller annen egnet instans.

Tvister som omhandler disse betingelsene med tilhørende bestemmelser, og der av følgende forhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Asker og Bærum tingrett som verneting.


25. Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene uten varsel. Vilkårene som var gyldig på bestillingstidspunktet er de som gjelder for det enkelte kjøp, med mindre annet er fastsatt i lov eller forskrift.Sist endret 06.02.2019